Statut

 

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W CEDRACH WIELKICH

 

 

23 lutego 2024

 

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CEDRACH WIELKICH”, nazwa skrócona „OSP CEDRY WIELKIE” zwana dalej OSP.

2.

 1. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie: Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210 z późn. zm.),
  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018, poz. 620 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych wraz z późniejszymi zmianami. Niniejszego statutu.
 2. OSP jest organizacją o charakterze neutralnym i społecznym.
 3. OSP działa na rzecz ogółu społeczeństwa Gminy Cedry Wielkie oraz społeczeństw położonych w rejonie wzajemnej pomocy.
 4. Rodzaje działalności wymienione w § 12 ust. 1 – 5 niniejszego statutu wykonywane są przez OSP Cedry Wielkie nieodpłatnie.
 5. Rodzaje działalności wymienione w § 12 ust. 6 – 12 niniejszego statutu wykonywane mogą być przez OSP Cedry Wielkie odpłatnie.

3.

Siedzibą OSP jest Remiza OSP, Cedry Wielkie ul. Osadników Wojskowych 8, 83-020 Cedry Wielkie.

4.

Terenem działania OSP jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów OSP może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

5.

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

6.

OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

7.

OSP może wystąpić ze  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na podstawie uchwały walnego zebrania.

8.

OSP może należeć do innych związków, stowarzyszeń i fundacji na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zapisów wynikających
z niniejszego statutu oraz innych zobowiązań OSP.

9.

 1. OSP może być członkiem organizacji międzynarodowych.
 2. W celu realizacji zadań, OSP może podjąć współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, samorządami, fundacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami działającymi w imieniu i na rzecz państwa.
 3. OSP może podjąć współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, fundacjami, przedsiębiorstwami, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami OSP oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia OSP.
 4. Współpraca powinna opierać się na podstawie umów lub porozumień na zasadach pełnej autonomii.

10.

 1. Nazwa Stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich”, nazwa skrócona „OSP Cedry Wielkie” oraz godło podlegają ochronie prawnej.
 2. Godłem OSP jest herb Gminy Cedry Wielkie na białym tle z napisem „OSP CEDRY WIELKIE”, z zieloną obwódką.  Nad herbem znajduje się szary hełm z dwoma przecinającymi się, czarnymi toporkami, których tło stanowi płomień umieszczony poprzecznie.
 3. Wzór Herbu OSP stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 4. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 5. OSP może nadawać własne odznaczenia dla członków zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. OSP używa umundurowania wg regulaminów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, może używać umundurowania spoza regulaminu. Wzór umundurowania musi być zatwierdzony przez Zarząd OSP. Umundurowanie powinno spełniać wymogi użytkowe oraz bezpieczeństwa.

11.

 1. OSP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw OSP może zatrudniać pracowników. Członkowie OSP, w tym członkowie władz OSP, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

12.

Celami działania OSP są:

 1. nadrzędnym jest ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego z wykorzystaniem środków OSP,
 2. prowadzenie działalności mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zapobieganiu pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,
 3. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, innych miejscowych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych,
 4. prowadzenie działań w zakresie ratownictwa specjalistycznego w ramach posiadanych sił i środków,
 5. ostrzeganie ludności o zagrożeniach,
 6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, uchwał walnego zebrania członków oraz uchwał zarządu,
 7. propagowanie i upowszechnianie ekologii oraz ochrony środowiska,
 8. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi,
 9. rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i rekreacji,
 10. ochrona i promocja zdrowia,
 11. prowadzenie działalności sportowo – wychowawczej,
 12. prowadzenie działalności na rzecz rozpowszechniania turystyki i poprawy bezpieczeństwa.

13.

Zadania i cele wymienione w § 12 OSP realizuje przez:

 1. organizowanie pododdziałów posiadających odpowiednie siły i środki do realizacji swoich działań,
 2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji państwowej wniosków w sprawach bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej,
 3. prowadzenie szkoleń pożarniczych, specjalistycznych, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla członków OSP, młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
 4. organizowanie szkoleń pożarniczych, specjalistycznych oraz funkcyjnych OSP przy udziale podmiotów wymienionych w § 9,
 5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 6. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uchwał walnego zebrania członków, uchwał zarządu oraz zawartych umów i porozumień,
 7. organizowanie obozów sportowych, zgrupowań, kolonii, spotkań integracyjnych, wymian i innych wyjazdów sportowo – rekreacyjnych i szkoleniowych,
 8. zakup sprzętu,
 9. budowanie, konserwację, eksploatację obiektów i urządzeń,
 10. udostępnianie obiektów oraz sprzętu będącego w dyspozycji OSP,
 11. organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, debat, warsztatów, konkursów, kursów oraz programów edukacyjnych,
 12. prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, plakatów itp.),
 13. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
 14. prowadzenie działalności doradczej,
 15. działalność stypendialną,
 16. organizację kampanii informacyjno – promocyjnych,
 17. organizację imprez charytatywnych i okolicznościowych,
 18. organizację zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, od osób fizycznych i z innych źródeł.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

14.

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków czynnych,
 2. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych (zwanych dalej MDP i DDP)
 3. wspierających,
 4. honorowych.

15.

 1. Członkami czynnymi OSP mogą być osoby, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, o pozytywnej opinii społecznej, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 2. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP, po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji i ślubowania. Ślubowanie następuje w sposób oficjalny na najbliższym możliwym zebraniu walnym członków OSP/ lub podczas oficjalnych obchodów Dnia Strażaka.
 3. Treść ślubowania:

W  pełni  świadom  obowiązków  strażaka  –  ochotnika  uroczyście  przyrzekam  czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam ofiarnie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

16.

 1. Członkiem MDP może zostać osoba, która ukończyła 12 lat i nie przekroczyła 18 lat, uzyskała zgodę przedstawicieli ustawowych, i oświadczenie opiekunów
  o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i ćwiczeniach MDP oraz złożyła ślubowanie. Członkiem DDP może zostać osoba, która ukończyła 6 lat
  i nie przekroczyła 11 lat, uzyskała zgodę przedstawicieli ustawowych,
  i oświadczenie opiekunów o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
  i ćwiczeniach MDP oraz złożyła ślubowanie.
 2. Ślubowanie następuje w sposób oficjalny na najbliższym możliwym zebraniu walnym członków OSP/ lub podczas oficjalnych obchodów Dnia Strażaka. Treść ślubowania członków MDP/DDP:

  ŚLUBUJĘ- ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną  pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia  i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego
  i materialnego przed pożarami i  innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

 3. Członkowie MDP mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu OSP.
 4. Zasady organizacji i regulamin MDP określają uchwały Zarządu OSP.
 5. Członkowie MDP nie biorą udziału w działaniach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

17.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie działalność OSP.
 2. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel, ma prawo do otrzymywania wyróżnień, uczestnictwa
  w walnym zebraniu członków OSP.

  18.

 1. Tytuł członka honorowego OSP może otrzymać członek OSP szczególnie zasłużony dla stowarzyszenia.
 2. Tytuł członka honorowego OSP nadaje walne zebranie.
 3. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

19.

 1. Walne Zebranie może nadać tytuł Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich.
 2. Tytuł Honorowego Prezesa może otrzymać osoba, która pełniła funkcję Prezesa OSP przez co najmniej dwie pełne kadencje władz OSP.
 3. Prezes Honorowy otrzymuje pamiątkowy akt nadania oraz kordzik OSP noszony do munduru galowego.
 4. Prezes Honorowy może brać udział w posiedzeniach Zarządu OSP z głosem doradczym.
 5. Prezes Honorowy nie opłaca składek członkowskich.

 

20.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 1. wybierać i być wybierani do władz OSP oraz Związku OSP,
 2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
 4. korzystać z obiektów, pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z zasadami określonymi przez zarząd OSP,
 5. używać umundurowania i odznak.

21.

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
 2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz OSP,
 3. podnosić poziom wiedzy ratowniczej,
 4. dbać o mienie OSP,
 5. dbać o dobre imię stowarzyszenia,
 6. opłacanie składek członkowskich.

22.

Członkostwo w OSP ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z OSP,
 2. wykluczenia przez  Zarząd  OSP   z   powodu   prowadzenia   działalności   sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
 4. likwidacji OSP,
 5. śmierci członka OSP,
 6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

23.

 1. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia o wykluczeniu.
 2. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje praw i obowiązków określonych w §20 i §21 niniejszego statutu.

 

24.

Osoba wykluczona zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP w terminie do 14 dni od daty wykluczenia.

25.

 1. Na terenie obiektu OSP oraz podczas działań ratowniczo gaśniczych i realizacji innych zadań w ramach działalności poza siedzibą OSP obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 2. Członkowie OSP po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą przebywać na terenie obiektu oraz uczestniczyć w działalności OSP.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

26.

Władzami OSP są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd OSP,
 3. Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE

27.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie wybiera spośród członków czynnych i honorowych od 5 – 7 członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

28.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 3. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 4. ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 5. podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 7. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 10. nadawanie tytułu członka honorowego OSP,
 11. nadanie tytułu Prezesa Honorowego OSP,
 12. określenie liczby członków Zarządu OSP,
 13. wybór składu Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej,
 14. wybór Delegatów na zjazd gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w liczbie określonej przez władze Związku OSP RP.
 15. Podejmowanie uchwał zgłaszanych przez Zarząd OSP.

29.

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok w terminie do końca marca roku następnego.

30.

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zebrania.

31.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd OSP:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
 3. na żądanie 1/2 liczby członków czynnych i honorowych OSP.

32.

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie
21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

33.

 1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych i honorowych.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 4. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu
  i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów
  w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

34.

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd OSP jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał
w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian
w statucie.

35.

Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba że za tajnością wypowie się co najmniej jeden z uprawnionych do głosowania obecny na Walnym Zebraniu.

ZARZĄD

36.

 1. Zarząd w składzie 5 – 7 osób jest wybierany przez Walne Zebranie i pełni funkcję organu wykonawczego OSP.
 2. Zarząd OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego przez Walne Zebranie składu.
 3. Zmiany te wymagają zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.
 4. Do czasu zatwierdzenia zmian w Zarządzie przez Walne Zebranie obowiązki funkcyjnych pełnią członkowie Zarządu nowo wybrani.

37.

Zarząd wybiera ze swego grona:

 1. Prezesa Zarządu,
 2. Wiceprezesa,
 3. Naczelnika OSP,
 4. Skarbnika,
 5. Sekretarza,
 6. Gospodarza,
 7. pozostałe osoby pełnią funkcje członka Zarządu OSP.

38.

Do zadań Zarządu OSP należy:

 1. określenie zasad pracy Zarządu,
 2. reprezentowanie interesów OSP,
 3. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania,
 5. niezwłoczne zawiadomienie organu rejestrowego i organu nadzoru o zmianie statutu,
 6. informowanie organu rejestrowego i organu nadzoru o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
 7. udzielenie wyjaśnień organowi nadzoru oraz udostępnienie w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 8. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składania sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu,
 9. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
 10. przyjmowanie zawieszanie oraz wykluczanie członków OSP,
 11. przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 12. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych,
 13. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań obowiązków w OSP,
 14. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 15. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom Walnego Zebrania,
 16. prowadzenie działań motywujących członków do aktywnego uczestniczenia w życiu OSP poprzez warsztaty szkoleniowo – integracyjne,
 17. prowadzenie działań promujących działalność OSP w celu pozyskania nowych członków (czynnych i MDP) lub pozyskania środków na działalność statutową,
 18. dysponowanie majątkiem OSP zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
 19. wybór ze swojego grona przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

39.

 1. Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu OSP.
 2. Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w imieniu OSP podpisuje Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu wraz z Skarbnikiem.

40.

Zarząd powołuje funkcję gospodarza obiektu oraz określa jego obowiązki oraz pozostałych członków osobnym regulaminem.

41.

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na
3 miesiące. Zebrania są zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć przewodniczący komisji rewizyjnej OSP, oraz Prezes Honorowy OSP.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Zebrania są zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć przewodniczący komisji rewizyjnej OSP, oraz Prezes Honorowy OSP. Dopuszcza się zdalny udział w posiedzeniach zarządu i komisji rewizyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwalających na dwustronne połączenie audio i wideo. Prośbę taka należy złożyć przed rozpoczęciem posiedzenia.

42.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej  połowy członków Zarządu OSP. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

43.

 1. Zarząd OSP powołuje jednostkę operacyjno – techniczną (JOT) jako pododdział ratowniczo – gaśniczy, spośród członków czynnych OSP spełniających wymagania do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
 2. Dowódcą jednostki operacyjno – technicznej jest Naczelnik OSP.
 3. Zasady organizacji JOT, skład osobowy, prawa i obowiązki członków określa uchwała Zarządu OSP.
 4. Skład osobowy i funkcje JOT wyznacza Naczelnik OSP na zasadach określonych w w/w uchwale Zarządu OSP.

44.

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo
w formie rozkazów i poleceń w oparciu o uchwały Zarządu OSP.

Do zadań Naczelnika straży należy:

 1. wnioskowanie do Zarządu OSP o włączenie członków czynnych OSP do składu jednostki operacyjno – technicznej (JOT),
 2. organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
 3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 5. kierowanie działaniami ratowniczymi OSP w przeprowadzanych akcjach,
 6. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 7. opiniowanie i wnioskowanie w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

45.

Za wzorowe wykonanie obowiązków  przez członków OSP, Zarząd może nadawać i wnioskować o nadanie następujących wyróżnień:

 1. pochwałę ustną,
 2. przyznanie nagrody,
 3. wnioskowanie o nadanie odznaki lub odznaczenia.

46.

Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków  przez członków OSP, Zarząd może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne,
 2. nagana z wpisem do akt,
 3. zawieszenie członka OSP na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
 4. wykluczenie członka z OSP.

KOMISJA REWIZYJNA

47.

 1. Komisja Rewizyjna OSP liczy 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP. Do jej zadań należy:
 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
  i opłacania składek członkowskich,
 • składanie na walnym zebraniu sprawozdania z działalności
  i przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 • przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 • wnioskowanie do walnego zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.

48.

Skład Komisji Rewizyjnej stanowią:

 1. przewodniczący komisji rewizyjnej,
 2. sekretarz,
 3. członek Komisji Rewizyjnej.

49.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • nie mogą być członkami Zarządu OSP, ani pozostawać z jego członkami
   w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub innej zależności,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, karno skarbowe i ścigane z oskarżenia publicznego,
  • z tytułu pełnienia funkcji nie otrzymują wynagrodzenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu
  z głosem doradczym.

 

50.

 1. Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu.
 2. Do czasu zatwierdzenia zmian w Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie obowiązki funkcyjnych pełnią członkowie nowo wybrani.

 

Rozdział V

MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

51.

 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
  • składek członkowskich,
  • dotacji, darowizn, spadków, dzierżaw i zapisów,
  • dochodu z majątku i imprez,
  • wpływów z działalności gospodarczej
  • ofiarności publicznej,
  • udziału w projektach, konkursach, których celem jest finansowanie lub współfinansowanie działalności statutowej OSP,
  • wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów,
  • wpływów z reklam,
  • organizacji kursów, szkoleń, warsztatów,
  • wpływów z wynajmu obiektów, pomieszczeń, urządzeń,
  • odpisów od podatków przewidzianych prawem.
 2. Przekazanie majątku może nastąpić odpłatnie i nieodpłatnie wyłącznie za zgodą walnego zebrania.
 3. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego może wystąpić wyłącznie za zgodą walnego zebrania.
 4. Zarząd powołuje komisję likwidacyjną majątku ruchomego.
 5. Zabrania się udzielania zabezpieczeń majątkiem OSP w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 6. Zabrania się przekazywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 7. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu OSP.
 8. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

52.

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
i uzyskane fundusze OSP służyć mogą wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie będą przeznaczone do podziału między członków OSP.

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

53.

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

54.

Wniosek o rozwiązanie OSP, względnie zmianę statutu, może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu zdanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych i honorowych.

55.

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązywania OSP, powinno być doręczone pisemnie wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

56.

W razie rozwiązania OSP Walne  Zebranie wyznacza komisję                likwidacyjną w składzie 3 osób.

W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania komisję likwidacyjną ustala organ nadzoru.

57.

Pozostały po rozwiązaniu OSP  majątek  przechodzi na własność Gminy Cedry Wielkie.

 

 

Załącznik nr 1 do Statutu OSP Cedry Wielkie z dnia 25 stycznia 2019 roku. GODŁO OSP CEDRY WIELKIE